28-12-2561 : : ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) นักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

27-12-2561 : : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.วังทอง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

24-12-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) นักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

21-12-2561 : : ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

18-12-2561 : : สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.วังทอง

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.วังทอง ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading

18-12-2561 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเหลือทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ  จำนวน 21 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จำนวน 1 อัตรา นักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Continue Reading