22-01-2563 : : จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟต์)

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟต์) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวังทอง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวังทอง ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ www.wthosp.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๑๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลวังทอง เอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

21-01-2563 : : ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading

20-01-2563 : : ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลวังทอง จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟต์) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง   รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Continue Reading