04-12-2560 : : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1)

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่