08-05-2562 : : ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.whtosp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5531 1071 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2562 โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบยาลวังทอง โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง
เลขที่ 491 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
2. โทรสาร 0-5531-1140
3. e-mail : phonnipa.inth@mophegp.mail.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3. บก.06 ตารางราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่