27-05-2562 : : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์

จัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังทองมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.whtosp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5531 1071 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลวังทอง โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง
เลขที่ 491 หมู่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
2. โทรสาร 0-5531-1140
3. e-mail : phonnipa.inth@mophegp.mail.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่