20-04-2563 : : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๑ เตียง

ของโรงพยาบาลวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม