Green & Clean Hospital

Green & Clean Hospital
นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลวังทอง
นโยบายการประหยัดพลังงาน
นโยบายโรงพยาบาลวังทองปลอดบุหรี่
มุ่งมั่น สู่วิถี โรงพยาบาลวังทอง ลดโลกร้อน
โรงพยาบาลวังทองเขตปลอดโฟมใส่อาหาร