อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้อมูลอัตรากำลัง
โรงพยาบาลวังทอง
ณ  วันที่  2  ตุลาคม   2560
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พกส. ชั่วคราว รวม
1 แพทย์ 14 14
2 ทันตแพทย์ 9 9
3 เภสัชการ 10 10
4 พยาบาลวิชาชีพ 66 6 8 80
5 นักเทคนิคการแพทย์ 2 1 1 1 5
6 นักกายภาพบำบัด 3 1 4
7 นักรังสีการแพทย์ 1 1
8 จพ.ทันตสาธารณสุข 4 4
9 จพ.เภสัชกรรม 6 1 1 8
10 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
11 แพทย์แผนไทย 1 1
12 จพ.โสตทัศนศึกษา 1 1
13 จพ.สาธารณสุข  (รวมเวชกิจ) 2 2
14 นักวิชาการสาธารณสุข 4 1 5
15 จพ.สาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน) 2 2
16 จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) 1 1 2
17 จพ.เวชสถิติ 1 1
18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 2
19 นักจัดการงานทั่วไป 1 1
20 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 2 4
21 จพ.ธุรการ 2 2
22 จพ.การเงินและบัญชี 1 1
23 จพ.พัสดุ 1 1
24 จพ.สถิติ 1 1
25 นายช่างเทคนิค 1 1
26 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 1 1
27 พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 2 2
28 พนักงานบริการ 14 2 16
29 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 4 4
30 พนักงานประจำตึก 4 1 5
31 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 8 4 15
32 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1
33 พนักงานประจำห้องยา 1 1
34 พนักงานประกอบอาหาร 2 2
35 พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1
36 พนักงานเก็บเงิน 1 1
37 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 1
38 พนักงานเปล 4 4
39 พนักงานพิมพ์ 3 3
40 พนักงานธุรการ 1 1
41 พนักงานขับรถยนต์ 2 2
42 พนักงานการเงินและบัญชี 1 1
รวม 132 4 9 62 17 224