การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน ของผู้บริหารสูงสุดในโรงพยาบาลวังทอง