คำสั่งให้บุคลากรด้านการพยาบาลผู้ป่วย ปฏิบัติตามขั้นตอนฯ (Flow chart)