การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

ต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และป้องกันปัญหาทุจริต

*************************************************************

1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (Download)

2. แผนงบลงทุน62 (Download)

3. แผนจัดซื้อจัดจ้างปี(ใช้จ่ายเงิน) 2562 (Download)

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผน (Download)(Download)

5. แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Download)

6. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (Download) (Download) (Download)