การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ

*************************************************************

1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Download)

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลัก (Download)

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ (Download)