การเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

*************************************************************

1. ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (Download) (Download)

     1.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูล (Download)

2. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (Download)

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (Download)

4. โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน (Download)

5. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏกระทรวง (Download)

6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH (Download)

7. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 (Download)

8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Download)

9. ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ ฯ 2560 (Download)

10. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Download)

11. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (Download)

12. ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (Download)

13. มาตรฐานคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.วังทอง (Download)