การดำเนินงานตามภารกิจ

หน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ

หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค

ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงรวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

*************************************************************

1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (Download)

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562(Download)(Download)