การปฏิบัติงานตามหน้าที่

หน่วยงานต้องแสดงถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

*************************************************************

1. คำสั่งโรงพยาบาลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานและมาตรการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (Download).

2. รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ (Download)