เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงาน
ให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

*************************************************************

1. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (Download)