การจัดการเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และจะต้องมีกระบวนการจัดการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียน

การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ซึ่งถือเป็นระบบที่สำคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

*************************************************************

1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ (Download)

2. คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียน (Download)

3. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (Download)