การรับสินบน

หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

*************************************************************

1. กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลวังทอง (Download)

2. รายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  (Download) (Download)

3. ข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  (Download)