การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

หน่วยงานจะต้องส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต

และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กัน

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)

ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม

(Social Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้ รวม

ไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

*************************************************************

1. การดำเนินงานโครงการ “จิตพอเพียง ต้านทุจริต” (Download)

2. คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ (Download)