การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง

ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

*************************************************************

1. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง (Download)

2. หนังสือเวียนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตฯ (Download)

3. แนวทางป้องกันควบคุมผลประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (Download)

4. ภาพถ่ายประกอบ (Download)

5. รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Download)

6. ประกาศแนวทางการควบคุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการกำกับติดตาม (Download)(Download)