แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย

กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรม

การต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเข้มแข็ง

จากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิดจากข้างใน” มีแนวคิดให้คุณธรรม

นาการพัฒนา ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*************************************************************

1. แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2562 (Download)

 

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

โรงพยาบาลวังทอง ปีงบประมาณ 2562 (Download)