มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการกากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

และการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จะต้องกาหนดกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และประเมินกระบวนการ

มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอานวยความสะดวก การให้บริการ

ประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

*************************************************************

1.  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Download) (Download)

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Download)

3.ขั้นตอนการรับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Download)

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Download)

5.แนวทางการตรวจสอบภายใน (Download)

6.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (Download)