การบริการสุขภาพที่บ้าน

การบริการสุขภาพที่บ้าน หรือ Home Health Care  จุดมุ่งหมายของการออกเยี่ยมบ้านไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดภาวะอันตรายหรือการเจ็บป่วยที่แย่ลงกว่าเดิมให้น้อยที่สุด และยังเป็นการทำความรู้จักกับสมาชิกคนอื่น  ในบ้านหรือชุมชนนั้นๆ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนด้วย

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน

1. สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและญาติ และพึ่งตนเเองในการดูแลสุขภาพ

2. เพื่อให้ญาติรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยและร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย

3. เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการดูแลส่งต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแลเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการดูแลส่งต่อเนื่องที่บ้านมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลส่งต่อเนื่องที่บ้าน

6. เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลส่งต่อเนื่องที่บ้านในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เครื่องมือในการเยี่ยมคือ IN HOME SSS

I Immobility ภาวะการเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยแค่ไหน
N Nutrition เรื่องอาหารมีความสำคัญเพราะเป็นทั้งทุกขภาวะและสุขภาวะได้หมด
H Housing มองเรื่องกายภาพของบ้านเรือน ว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย
O Other Person บุคคลอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการหายหรือแย่ลงของผู้ป่วย
M Medication การประเมินเรื่องการใช้ยาว่าเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
E Examination/Evaluation ติดตามภาวะต่างๆของผู้ป่วยว่าดีขึ้นหรือไม่หรือมีภาวะอะไรแทรกซ้อน
S Safety ความเสี่ยงที่อาจคุกคามต่อผู้ป่วย ทั้งด้าน กายภาพ จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
S Spiritual Health จิตวิญญาณ ไม่ไปขัดแย้งหรือเปลี่ยนแปลงกับความเชื่อของเขา แต่ค่อยๆแสดงให้เห็นเหตุผล
S Service การให้บริการในท้องถิ่นในเรื่องสุขภาพมีมากกว่าสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการส่งต่อและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

แบบฟอร์มการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

 แบบประเมิน Barthel Activity of Dairy Living Scale