ผู้บริหาร

นายจักริน  สมบูรณ์จันทร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง

โทร. 081-6745525  อีเมล shinomizu@hotmail.com