สิทธิการรักษา

 • บัตรทอง
 • ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง : ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่นขอบัตรทองได้ที่ไหน : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หรือ สถานีอนามัยใกล้บ้าน

  หลักฐานในการขึ้นทะเบียน : บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในเขต อ.วังทอง

  เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชน / สำเนาใบเกิด ยื่นที่ห้องบัตร

 • เบิกได้จ่ายตรง
 • ผู้มีสิทธิ :  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19) หลักฐานที่ใช้ : บัตรประชาชน

  หลังจากสมัคร 15 วัน ถึงจะใช้สิทธิได้

  เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช : รักษาพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่ายทำฟัน คลอดบุตร : ชำระเงินเอง แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับประกันสังคม

  ฝากครรภ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

 • พรบ. / ประกันนักเรียน
 • ประกันนักเรียน : บ.สยามซิตี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บ.อื่นๆ ชำระเงินเองผู้ประสบเหตุจากรถ หลักฐานที่ใช้ : สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พรบ. ใบขับขี่

  เล่มทะเบียนรถ บันทึกประจำวันของตำรวจ บัตรประชาชนเจ้าของรถ อย่างละ 2 ฉบับ

  ส่งเอกสารได้ที่ : งานประกัน (ห้องเบอร์ 19)

 • บัตรต่างด้าว
 • ต่างด้าวทุกท่านที่มาตรวจสุขภาพ ต้องซื้อประกันสุขภาพร่วมด้วย1. อายุมากกว่า 7 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,100 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

  2. อายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 365 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

  3. กรณีใช้สิทธิประกันสังคม ต้องมีหนังสือรับรองจากประกันสังคมมายื่น

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท (คุ้มครอง 3 เดือน)