ภาพกิจกรรม ปี 2561

     
วันที่ 12 มีนาคม 2561

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์

เขตสุขภาพที่ ๒ และคณะลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 12 มีนาคม 2561

รับคณะศึกษาดูงาน

“โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

และหน่วยงานในสังกัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561

เจ้าหน้าที่ รพ.วังทองร่วมใจ Big Cleaning day

ทำความสะอาดภายในอาคาร

     
วันที่ 31 มกราคม 2561

รับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

รับมอบเงินบริจาคจาก เจ้าคุณปัญญาภิมนท์มุนี

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมกับสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก

สจ.เศรษฐา กิตติจารุรักษ์และครอบครัว

เพื่อใช้จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก

ณ โรงเรียนวังทองวิทยาคม