รายงานผล

รายงานผล

*************************************************************

1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (Download)
 
2. รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Download)
 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน (Download)
 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (Download)
 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Download)