EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   ดาวน์โหลด  
  2. หลักฐานประกอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลด