EB2 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด