EB4 การเผยแพร่วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

  • บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่ แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
  • แบบ สขร.1 ดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  • บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่ แบบ สขร.1 ประจำดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
  • แบบ สขร.1 ดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด