นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ประกาศโรงพยาบาลวังทอง

เรื่อง นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังทอง
พ.ศ.๒๕๖๒
——————————–

ข้อ ๑) ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลวังทอง เรื่อง นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังทอง พ.ศ.๒๕๖๒”

ข้อ ๒) ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓) ประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไปที่จะเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ โรงพยาบาลวังทอง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “โรงพยาบาล”) รวมไปถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางเครือข่ายของ โรงพยาบาล โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔) โรงพยาบาล สงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และ ดำเนินการอันสมควร หากพบว่ามีการ ละเมิดนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ ๕) นิยามของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ โรงพยาบาล มีดังนี้

๕.๑) ระบบคอมพิวเตอร์

๕.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์

๕.๓) อุปกรณ์ประกอบ

๕.๔) ซอฟต์แวร์

๕.๕) เครือข่ายภายใน อินทราเน็ต

๕.๖) เครือข่าย อินเทอร์เน็ต

๕.๗) การใช้งานจากภายนอกองค์กร remote access

๕.๘) โปรแกรมการใช้งาน application รวมถึง web application

ข้อ ๖) หมวดการใช้งานทั่วไป

๖.๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อเชื่อมของ โรงพยาบาล จัดหาเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ โรงพยาบาล เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของ โรงพยาบาล

๖.๒) การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการต่ออินเทอร์เน็ตของ โรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยจะมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ตามขั้นตอนของ โรงพยาบาล ผ่านผู้ดูแลระบบ

๖.๓) ในการขออนุญาตเข้าใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่กำหนดไว้

๖.๔) ผู้เข้าใช้งานจะต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจะต้องทำความเข้าใจในส่วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากมี โดยลงนามเพื่อยืนยันทุกรอบปี

๖.๕) นโยบายการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และจะถือเป็นการผิดวินัยการทำงานเช่นเดียวกันหากไม่ปฏิบัติตาม

๖.๖) หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของการเป็นพนักงาน รวมไปถึงอาจจะส่งตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการละเมิดนั้นผิดต่อกฎหมายของประเทศ

ข้อ ๗) ระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

๗.๑) โรงพยาบาล ดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยพนักงานสามารถศึกษาตัวกฎหมายได้โดยติดต่อมายัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๒) โรงพยาบาล ไม่สนับสนุน หรือยินยอมให้พนักงานของ บริษัท กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๗.๓) โรงพยาบาล จะจัดให้มีชื่อผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นรายบุคคล และมีกฎในการใช้งานรหัสผ่านเช่น ความยาวของตัวอักษร หรือ ระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม

๗.๔) รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของ โรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด

๗.๕) โรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน

๗.๖) พนักงานอาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ระบบงานอื่นๆที่ โรงพยาบาล กำหนดให้ใช้ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้ ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร

๗.๗) หากจะต้องมีการเลิกใช้ชื่อและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อทำเรื่องขอเลิกใช้โดยจะต้องกระทำทันทีที่จะเลิกใช้งาน

๗.๘) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของ โรงพยาบาล พนักงานมีหน้าที่รักษาให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการ อัพเดท ระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
๗.๙) ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่มิใช่ของ โรงพยาบาล ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของ โรงพยาบาล ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

 

 

 

ข้อ ๘) การใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์, การสนทนา และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

๘.๑) ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การสนทนา หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ให้ถือเสมือนหนึ่งการส่งจดหมายแบบเป็นทางการโดยจะต้องปฏิบัติตามกฎการรับ-ส่งหนังสือหรือจดหมายของ โรงพยาบาล ได้แก่ การรักษาความลับของเอกสาร ห้ามส่งเอกสารความลับโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ยกเว้นได้รับการเข้ารหัสโดยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์

๘.๒) ห้ามส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ โรงพยาบาล หรือบุคคลอื่นๆ

๘.๓) ห้ามส่งรูปหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลามกอนาจาร

๘.๔) การส่งข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.๕) หากพบว่ามีการส่งข้อมูลที่ผิดต่อพระราชบัญญัติวาด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือผิดต่อกฎระเบียบของ โรงพยาบาล ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคอมพิวเตอร์

๘.๖) โรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลการรักษาใดๆ แก่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลนั้นๆ ในทุกช่องทาง ยกเว้นจะมีการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๙) การใช้เว็บไซต์ขององค์กร และการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต

๙.๑) ห้ามพนักงานโพสต์รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางต่างๆของ โรงพยาบาล ที่

๙.๑.๑) เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙.๑.๒) มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

๙.๑.๓) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กร

๙.๒) ห้ามพนักงานดาวน์โหลดรูปภาพ โปรแกรม หรือข้อมูลใดๆที่

๙.๒.๑) เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙.๒.๒) มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

๙.๒.๓) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กร

ข้อ ๑๐) การใช้งาน Application และ โปรแกรมต่างๆ

๑๐.๑) การเข้าใช้งาน Application ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบโดยให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ขอสิทธิในการใช้

๑๐.๒) ให้พนักงานใช้โปรแกรมและ Application ที่ โรงพยาบาล กำหนดให้ใช้เท่านั้น

๑๐.๓) ห้ามพนักงานนำ โปรแกรม หรือ Application ใดๆมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของ โรงพยาบาล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์และผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

นายแพทย์จักริน สมบูรณ์จันทร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง