ประวัติโรงพยาบาล

พ.ศ. 2505 เปลี่ยนจากสุขศาลาเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตำบลวังทอง
พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลวังทองเดิม
พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลอำเภอวังทอง
พ.ศ. 2525  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ได้มาตรวจเยี่ยมเยียน
และเห็นว่าสถานบริการเก่าคับแคบมาก จึงได้อนุมัติให้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 10 เตียงใหม่
21 ก.พ. 2528 ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลวังทองขนาด 10 เตียง โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล จากขนาด 10 เตียง เป็น 30 เตียง
และได้ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่บ้านวังเงิน หมู่ 5 ตำบลวังทอง
ปัจจุบัน ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เชื่อมประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 19 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล  จำนวน 2 แห่ง