วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณธรรม นำประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความสุข
3. พัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม

จุดเน้น / เข็มมุ่ง ปี 2561
1. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร
2. พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์การ