วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานมีคุณธรรมและความสุข
3. พัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

จุดเน้น / เข็มมุ่ง ปี 2561
1. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร
2. พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์การ