ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดุรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลวังทอง www.wthosp.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลวังทอง โดยเปิดเผยตัวตามช่องทาง ดังนี้
๑. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง
เลขที่ ๔๙๑ หมู่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐
๒. โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๔๐
๓. E-Mail : phonnipa.inth@mophegp.mail.go.th

เอกสารแนบ

  1. บก. 06 ตารางราคากลาง
  2. บัญชีปริมาณงานจ้าง
  3. แบบรูปรายการ
  4. ขอบเขตของานจ้าง

Download เอกสารแนบ

You may also like...