แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564