จำนวนผู้มารับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอก ปี 2563

จำนวนผู้มารับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอก ปี 2563